OSTEOPATISK BEHANDLING

All osteopatisk behandling föregås av en ingående anamnestagning och noggrann undersökning. Som ny patient får du berätta om det problem du söker för men också redogöra din sjukdomshistorik och eventuella tidigare skador. För att komma till en diagnos behöver oftast osteopaten göra en serie ortopediska eller neurologiska tester, samt ingående observation och undersökning av kroppens struktur och funktion. Efter detta upprättas en behandlingsplan utefter dina individuella behov.

Den osteopatiska behandlingsplanen utgår alltid från principerna att kroppen är en helhet, att kroppen har en självläkande förmåga och att det finns ett samspel mellan alla de olika delarna. I vår diagnos tar vi hänsyn till såväl det muskeloskeletala systemet som kroppens organ, nervsystemet, andningsapparaten, cirkulationssystemet och det lymfatiska systemet.

De behandlingsmetoder som används kan variera från patient till patient och från besök till besök, alltid i samråd med dig som patient.

Vid första besöket berättar du ingående om det besvär du söker för. Vi tar även din fullständiga sjukdomshistoria och din skadehistorik. Därefter följer osteopatisk observation och undersökning samt eventuell ortopedisk-, neurologisk- eller systemisk screening relevanta för ditt tillstånd.

Den första frågan vi måste besvara är om det är indikerat att behandla osteopatiskt eller om det kan behövas annan vård i första hand. Före behandlingen påbörjas, utarbetas en kortsiktig och en långsiktig behandlingsplan samt en prognos för hur många behandlingar du kommer att behöva.

Ett första besök tar ungefär 75 minuter.

Under kommande behandlingsserie följer vi upp din behandlingsplan och gör eventuella justeringar och anpassningar i den för att säkerställa en god progression och integrering.

Vi kan eventuellt ge träningsråd, råd kring ergonomi eller övningar att göra mellan besöken.

Behandling tar mellan 30 och 45 minuter.

Ny patient | 75 min | 800 kr
Återkommande | 45 min | 800 kr

Första konsultation | 90 min | 950 kr
Uppföljningar | 60 min | 800 kr